Direct advies: 085 - 76 03 976
9.210 92 reviews
Start met Rijden OpdeZon 
>

Economische levensduur zonnepanelen

Een berekening op basis van marktgegevens

Bijgewerkt op 22 augustus 2019 - oorspronkelijk bericht 17 april 2019 door Paul Dalebout

Gaat u zakelijk elektrisch rijden en wilt u weten hoe snel u uw zakelijk zonnepanelen af mag schrijven? Of heeft u al zonnepanelen en vraagt u zich af wanneer het slim is om deze te vervangen? In beide gevallen heeft u de economische terugverdientijd van uw zonnepanelen nodig. Lees hier wanneer uw zonnepanelen economisch gezien het einde van hun levensduur hebben bereikt.

Samenvatting

 • De duur van het afschrijven van zonnepanelen is gebaseerd op de technische levensduur (tegenwoordig 25 jaar of meer) òf, als deze korter is, de economische levensduur van zonnepanelen. Een kortere duur van afschrijven betekent het eerder realiseren van fiscaal voordeel en is dus interessant.
 • De economische levensduur van bestaande zonnepanelen berekenen we met de terugverdientijden van het bestaande en het vervangende zonne-energiesysteem. Als de terugverdientijd van de vervangende zonnepanelen gelijk is aan de terugverdientijd van de oude zonnepanelen, dan is de economische levensduur van de oude zonnepanelen bereikt. Als de economische levensduur bereikt is, is het verstandig om de zonnepanelen te vervangen.
 • Uit onze berekeningen blijkt dat de terugverdientijd van in 2008 aangeschafte zonnepanelen zodanig laag lag dat de economische levensduur in 2017 nog niet was bereikt. Maar de economische levensduur van in 2015 aangeschafte zonnepanelen zal naar verwachting in 2025 wel verstreken zijn. Het is dus interessant om de in 2015 aangeschafte zonnepanelen in 2025 te vervangen.

Vervangen van oude zonnepanelen

Investeert u in zakelijke zonnepanelen om uw zakelijke elektrische auto mee op te laden? Dan gaat u deze zonnepanelen afschrijven. De duur van deze afschrijving is voor de wet gelijk aan de technische levensduur òf, als deze korter is, de economische levensduur van de zonnepanelen. De gegarandeerde technische levensduur van zonnepanelen is tegenwoordig 25 jaar (in de praktijk is de technische levensduur vaak zelfs nog langer). Het aanhouden van de technische levensduur leidt dus tot een lange afschrijvingsduur (lees: leidt tot het pas laat realiseren van het fiscale voordeel dat met deze afschrijving gepaard gaat). Het is dus interessant om te kijken of er sneller afgeschreven kan worden aan de hand van de economische levensduur. Dit artikel gaat in op hoe lang deze economische levensduur is.

Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren steeds beter geworden. De prijs van de zonnepanelen daalt en het vermogen per zonnepaneel stijgt, waardoor de prijs van zonnestroom lager wordt. Op een zeker moment zijn de nieuwe zonnepanelen beter en goedkoper dan de oude en is het verstandig om het oude zonne-energiesysteem te vervangen. Maar waar ligt dat omslagpunt? Wanneer is de economische levensduur bereikt en is het economisch gezien verstandig om bestaande zonnepanelen te vervangen? Om dat te achterhalen berekenen we eerst de terugverdientijd van het nieuwe zonne-energiesysteem.

Berekening terugverdientijd van nieuwe zonnepanelen

Zodra u nieuwe zonnepanelen plaatst, bent u de opbrengst van de oude kwijt. Die haalt u immers weg. Bij het berekenen van de terugverdientijd van de vervangende zonnepanelen kijken we daarom naar de opbrengst die het nieuwe zonne-energiesysteem extra opwekt ten opzichte van het oude zonne-energiesysteem. De terugverdientijd van de nieuwe zonnepanelen wordt berekend door de eenmalige investeringskosten in het nieuwe zonne-energiesysteem te delen door de meeropbrengst van deze nieuwe zonnepanelen.

Een voorbeeld:

 • Het oude zonne-energiesysteem kost €10.000 en levert elk jaar €1.000 aan zonnestroom.
  De terugverdientijd van het oude zonne-energiesysteem is €10.000/€1.000 = 10 jaar
 • Het nieuwe zonne-energiesysteem kost €7.000 en levert elk jaar €1.300 aan zonnestroom. De meeropbrengst is dus €300 (€1.300 – €1.000 = €300).
  De terugverdientijd van het nieuwe zonne-energiesysteem is €7.000/€300 = 23,3 jaar

Is het met deze terugverdientijden verstandig om het oude zonne-energiesysteem te vervangen? Dat hangt af van het investeringskader van de klant.

Vaststellen van de economische levensduur

Om de economische levensduur van zonnepanelen vast te stellen, bekijken we de terugverdientijd van de oude en van de vervangende zonnepanelen. In het voorbeeld dus 10 en 23,3 jaar. Is het met deze terugverdientijden verstandig om de oude zonnepanelen te vervangen? Als we ervan uitgaan dat de klant wil dat de nieuwe investering minimaal net zo goed is als de oude was, dan is het moment van vervangen nog niet aangebroken. Als het investeringskader van de klant gelijk is bleven, moet de terugverdientijd die met het oude zonne-energiesysteem gerealiseerd is ook voor het nieuwe zonne-energiesysteem gelden. Als het oude zonne-energiesysteem een terugverdientijd van 10 jaar heeft en de vervanging een terugverdientijd van 23,3 jaar, dan zal er dus niet geïnvesteerd worden. Daarom een tweede voorbeeld:

 • Het oude zonne-energiesysteem kost €10.000 en levert elk jaar €1.000 aan zonnestroom.
  De terugverdientijd van het nieuwe zonne-energiesysteem is €10.000/€1.000 = 10 jaar
 • Het nieuwe zonne-energiesysteem kost €5.000 en levert elk jaar €1.500 aan zonnestroom. De meeropbrengst is €500 (€1.500 – €1.000 = €500).
  De terugverdientijd van het nieuwe zonne-energiesysteem is €5.000/€500 = 10 jaar

Beide zonne-energiesystemen hebben een terugverdientijd van 10 jaar. Dit is het omslagpunt. Op dit punt is de economische levensduur van de oude zonnepanelen bereikt. Zou het nieuwe zonne-energiesysteem €4.000 kosten, dan is de terugverdientijd acht jaar en is de economische levensduur van het oude zonne-energiesysteem verstreken.

Dus wanneer de terugverdientijd van vervangende zonnepanelen gelijk is aan de terugverdientijd van oude zonnepanelen, is de economische levensduur van de oude zonnepanelen bereikt. Ligt de nieuwe terugverdientijd lager, dan is de economische levensduur van de oude zonnepanelen verstreken. Dan is het dus aan te raden om de oude zonnepanelen te vervangen.

Uitgangspunten bij deze berekening

Er zijn twee factoren die we niet meenemen in de berekeningen in dit artikel: de onderhoudskosten en de restwaarde van de zonnepanelen. Deze factoren hebben namelijk geen invloed op de berekening. Aan een zonne-energiesysteem is nauwelijks onderhoud nodig. En de onderhoudskosten nemen ook niet toe met de tijd: of u de zonnepanelen nu twee jaar of 20 jaar hebt, de kosten voor het onderhoud blijven gelijk.  Zonnepanelen hebben weinig tot geen restwaarde en deze factor heeft dan ook geen invloed op de berekening.

Een derde factor heeft wel invloed en leidt tot een kortere economische levensduur van zonnepanelen (het loont eerder om ze te vervangen). Dit is degeneratie (‘slijtage’) van zonnepanelen. Om de berekening niet te complex te maken laten we ook deze factor in dit artikel buiten beschouwing.

Tot slot is er de ’yield’. Dit is de factor die berekent hoeveel energie zonnepanelen halen uit een bepaalde hoeveelheid zonlicht. Omdat de yield verschilt tussen de nieuwe en de oude zonnepanelen nemen we deze factor in onderstaande praktijkberekeningen wel mee. In de eerdere berekeningen hebben we de yield buiten beschouwing gelaten.

Praktijk: economische levensduur van zonnepanelen in Nederland

Met behulp van bovenstaande rekenmethode hebben we de terugverdientijd en economische levensduur van zonnepanelen in Nederland berekend. Dit hebben we gedaan door zowel naar het recente verleden als naar de toekomst te kijken. Allereerst het recente verleden. De cijfers die we gebruiken voor deze berekening, de prijs van de zonnepanelen en de opbrengt aan zonnestroom, zijn gebaseerd op marktonderzoek van Milieu Centraal (zie ook tabel 1). De details van de cijfers waarmee we rekenen, lichten we toe in de laatste paragraaf.

Prijsontwikkeling van zonnepanelen Milieu Centraal

We gebruiken de gegevens van Milieu Centraal om een investering in zonnepanelen uit 2017 te vergelijken met zonnepanelen uit 2008. We gaan uit van een zonne-energiesysteem met 12 zonnepanelen, volgens de Consumentenbond het gemiddelde aantal in Nederland.

 • Het zonne-energiesysteem uit 2008 kostte €10.488 en levert elk jaar €388aan zonnestroom.
  De terugverdientijd van dit zonne-energiesysteem is €10.488/€388 = 27,1 jaar
 • Het zonne-energiesysteem uit 2017 kostte €5.281 en levert elk jaar €596 aan zonnestroom. De meeropbrengst is dus €208 (€596 – €388).
  De terugverdientijd van het nieuwe zonne-energiesysteem is €5.281/€208 = 25,3 jaar

Op het eerste gezicht is de economische levensduur van het oude zonne-energiesysteem verstreken. De terugverdientijd van de vervangende zonnepanelen is namelijk lager dan die van de oude zonnepanelen. Maar er is sprake van enorm hoge terugverdientijden. Dit komt doordat er nog andere factoren meespelen.

Extra fiscale voordelen

In 2008 was er de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE), waarmee een kleinschalige installatie (tot 15 kWP) €0,297 per kWh extra ontving. Dit betekende een hogere opbrengst en dus een kortere terugverdientijd, namelijk:

 • Het zonne-energiesysteem uit 2008 kostte €10.488 en levert elk jaar, inclusief subsidie, €963 aan zonnestroom.
  De terugverdientijd van dit zonne-energiesysteem was €10.488/€963 = 10,9 jaar

Mensen die in 2008 zonnepanelen kochten hadden in praktijk dus een terugverdientijd van 10,9 jaar en niet van 27,1 jaar. In 2017 speelde een ander voordeel, waardoor kopers van zonnepanelen lagere investeringskosten hadden. Zij konden namelijk de btw terugvragen (wat ook op dit moment nog kan). De SDE was in 2017 niet meer van toepassing. Dit leidt tot de volgende berekening:

 • Het zonne-energiesysteem uit 2017 kostte €4.364 exclusief btw en levert elk jaar €596 aan zonnestroom. De meeropbrengst is dus €209 (€596 – €387).
  De terugverdientijd van het nieuwe zonne-energiesysteem is €4.364/€209 = 20,9 jaar

Na het meenemen van de financiële factoren (de SDE subsidie en de btw-aftrek) zien we een terugverdientijd van 20,9 jaar in 2017 ten opzichte van een terugverdientijd van 10,9 jaar in 2008.  Het was dus in 2017 nog niet interessant om de zonnepanelen uit 2008 te vervangen.

Huidige economische levensduur van zonnepanelen in Nederland

In de vorige berekening keken we naar de economische levensduur van zonnepanelen die in 2008 zijn aangeschaft. Maar wat is de economische levensduur bij zonnepanelen die recent zijn aangeschaft? Om dit te berekenen hebben we gegevens over de toekomst nodig. Hoewel toekomstige ontwikkelingen niet precies te voorspellen zijn, kunnen we op basis van trendgegevens wel een goede inschatting maken.

Uit verschillende bronnen blijkt dat bij elke verdubbeling van het totale geïnstalleerde vermogen aan zonne-energie, de prijs van de zonnepanelen met zo’n 20% daalt. Deze verwachting zien we bijvoorbeeld terug in de cijfers van IRENA (International Renewable Energy Agency).

Prijs zonnepanelen IRENA

Wat betekent deze trend voor de economische levensduur van huidige systemen? In onderstaande berekening bekijken we zonnepanelen die in 2015 zijn aangeschaft en in 2025 worden vervangen. De cijfers die we gebruiken voor deze berekening zijn gebaseerd op het rapport van IRENA (zie tabel 2). In 2015 kon de btw worden teruggevraagd, naar verwachting zal dit beleid ook in 2025 gelden.

 • Het zonne-energiesysteem uit 2015 kostte €4.860 exclusief btw en levert elk jaar €540 aan zonnestroom.
  De terugverdientijd van dit zonne-energiesysteem is €4.860/€540 = 9 jaar
 • Het zonne-energiesysteem uit 2025 zal €3.019 exclusief btw kosten en zal elk jaar €888 aan zonnestroom leveren.  De meeropbrengst is dus €348 (€888 – €540).
  De terugverdientijd van het nieuwe zonne-energiesysteem is €3.019 /€348 = 8,7 jaar

Rekenend met een toekomstige verwachting zien we in 2015 een terugverdientijd van 9 jaar en in 2025 van 8,7 jaar. Naar verwachting is in 2025 de economische levensduur van zonnepanelen uit 2015 dus verstreken, dit is dus binnen 10 jaar. Heeft u in 2015 zonnepanelen aangeschaft? Dan is het aan te raden om ze in 2025 te vervangen.

Toelichting cijfers

Onderstaande tabellen laten zien hoe de berekeningen zijn uitgevoerd. De investeringskosten en opbrengsten van 2008 en 2017 zijn gebaseerd op data van Milieu Centraal (zie tabel 1). De investeringskosten en opbrengsten van 2015 en 2025 zijn gebaseerd op data van IRENA (zie tabel 2).

Tabel 1

Terugverdientijd zonnepanelen 2008 en 2017

Tabel 2
Terugverdientijd zonnepanelen 2015 en 2025

Paul Dalebout

Bijgewerkt 22 augustus 2019 door:

Paul Dalebout

Specialist Rijden OpdeZon